Курс помощник-възпитател в отглеждането на деца

Онлайн Курс ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ в отглеждането и възпитанието на деца

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професия: Помощник - възпитател, код по СППОО:  762030

Специалност: Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, код по СППОО 7620301

Обучение за придобиване на квалификация по част от професията, от Трета Степен на Професионална квалификация

Обучението е подходящо за: лица, работещи в детски учебни заведения, с деца от ранна и предучилищна възраст. Ако в момента работите в детска градина, и сте назначена на длъжност "Хигиенист" или "Детегледачка" - с изкарването на този курс ще имате право да бъдете преназначена на длъжност "Помощник - възпитател". Надяваме се, че преназначаването Ви ще се отрази благоприятно и на заплащането, защото новата длъжност е с по-висок праг за заплатата.

Обучение Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на децаКурсът се провежда от: Център за професионално обучение, притежаващ Лицензия от НАПОО 201012874.

Цена:  340 лв. за онлайн обучение, 340 лв. за обучение, при което Ви изпращаме разпечатан учебника и изпитните материали.

Издавани документи: При успешно завършване на обучението, Вие ще получите Удостоверение за Професионално Обучение, което е по образец на МОН и НАПОО. Удостоверението е с валиден воден знак, и се регистрира в електронния регистър на МОН.

Съгласно НАРЕДБА № 10 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ПОМОЩНИКВЪЗПИТАТЕЛ":

Лицата, завършили курса, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.):

* 3340-3018 Помощник-възпитател,

* 3340-3019 Помощник-учител, професиите от единична група 5131 Персонал, грижещ се за деца и други,

* както и допълнени при актуализиране на НКПД.

 

Начини на провеждане на обучението:

Вариант 1: Курсът се провежда в онлайн форма: чрез изпращане на парола за учебния сайт. Материалите са налични онлайн, и може да се влиза в сайта по всяко време. /Такса - 340 лв./

Вариант 2: Кореспондентска форма на обучение: Изпращаме Ви разпечатани учебните материали, и изпитните тестове и задания. Трябва да ги попълните, и да ни ги върнете. / Такса - 340 лв.+ около 10 лв 2 таксi доставка с куриер./

 

Документи за записване за курс:

Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, Информиране за съхранението на личните данни, 1 брой снимка - паспортен формат, матирана; Копие на медицинско свидетелство или ксерокопирана здравна книжка; квитанция за заплатена такса.

 


Продължителност на обучението:

Обучението е с продължителност до 1 месец.

 

Изучавани дисциплини:

Модул 1: Организация на трудовия процес. Общи принципи на трудовото законодателство.

Модул 2: Педагогически умения и отглеждане на детето

Модул 3: Обслужване и комуникация

Модул 4: Развитие на детето. Възрастова психология.

Модул 5: Дидактически и развиващи игри

 

Общ брой учебни часове: 80

За контакт с нас:

0897 948 215,

02/ 437 38 85

С Уважение,

Екипът на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД

 

Вижте още полезна информация:

Ученическо портфолио. Що е то?

Знаете ли какво трябва да съдържа Вашето професионалното учителско портфолио?

Стресът в класната стая. Как да избегнем стресът на работното място

Кредити за учители съгласно Наредба № 12  от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Последно модифициране: сряда, 31 юли 2019, 05:57